Rahvusvahelise Kaubanduskoja normistik tarneklauslid
 “INCOTERMS 2000” 

E-rühm
Järele tuldud

EXW  Ex Works (…named place)
Hangitud tehasest (…nimetatud koht) 

F-rühm
Põhivedu tasumata

FCA  Free Carrier (…named place)
Franko vedaja (…nimetatud koht) 
FAS  Free Alongside Ship (…named port of shipment)
Franko laeva kõrval (…nimetatud lastimissadam) 
FOB  Free On Board (…named port of shipment)
Franko laeva pardal (…nimetatud lastimissadam) 

C-rühm
Põhivedu tasutud

CFR  Cost and Freight (…named port of destination)
Hind ja prahiraha (…nimetatud sihtsadam) 
CIF  Cost, Insurance and Freight (…named port of destination)
Hind, kindlustus ja prahiraha (…nimetatud sihtsadam) 
CPT  Carriage Paid To (…named place of destination)
Vedu makstud kuni (…nimetatud sihtkoht) 
CIP  Carriage and Insurance Paid To (…named place of destination)
Vedu ja kindlustus makstud kuni (…nimetatud sihtkoht) 

D-rühm
Kohale toodud

DAF  Delivered At Frontier (…named place)
Tarnitud piiril (…nimetatud koht) 
DES  Delivered Ex Ship (…named port of destination)
Tarnitud laevalt (…nimetatud sihtsadam) 
DEQ  Delivered Ex Quay (…named port of destination)
Tarnitud kailt (…nimetatud sihtsadam) 
DDU  Delivered Duty Unpaid (…named place of destination)
Tarnitud, toll tasumata (…nimetatud sihtkoht) 
DDP  Delivered Duty Paid (…named place of destination)
Tarnitud, toll tasutud (…nimetatud sihtkoht) 


Mida tuleks teada tarneklausli valikul?

EXW – hangitud tehasest. Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on teinud kauba ostjale kättesaadavaks oma territooriumil. Ostja peab sooritama kõik tolliformaalsused ning hoolitsema ka kauba pealelaadimise eest (kui teisiti pole kokku lepitud). 

FCA – franko vedaja. Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on kauba üle andnud ostja poolt nimetatud vedajale. FCA on väga nüüdisaegne (konteinervedude ajastu) klausel. Ta võimaldab kasutada kõiki veoviise, kaasa arvatud raudtee- ja lennuvedu.

FAS – franko laeva kõrval. Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on teinud kauba ostjale kättesaadavaks nimetatud lähtesadama kail laeva kõrval. Klauslit kasutatakse ainult laevaveol.

FOB – franko laeva pardal. Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui kaup ületab nimetatud lastimissadamas ostja prahitud laeva reelingu. See klausel on kasutatav ainult laevaveol.

Tänapäeval on laialt kasutusel horisontaallaadimisega laevad (ro-ro tüüpi, praamid jms.), mille puhul laeva reeling ei oma praktilist tähtsust riski ülemineku hetke määramisel. Selliste laevade puhul tuleb FOB-klausli asemel kasutada FCA-klauslit. 

Professionaalne müüja püüab kasutada FOB-klausli asemel FCA-klauslit ka siis, kui ta peab kauba sadamasse välja vedama tunduvalt varem enne laeva saabumist.
Kasutades FCA-klauslit, lähevad kaubaga seonduvad riskid ja kulutused müüjalt ostjale üle, kui kaup on antud vedaja käsutusse, s.o. toodud sadamasse.

CFR – hind ja prahiraha. Müüja kohustuseks on sõlmida veoleping sihtsadamani, kuid tarne on täidetud ning kaubaga seonduvad risk ja kõik muud kulud lähevad müüjalt
ostjale üle hetkel, mil kaup ületab laeva reelingu lastimissadamas. Sama printsiipi – tarne toimub kauba lastimisel või üleandmisel vedajale – tuleb meeles pidada ka teiste
C rühma tarneklauslite puhul, sest näiteks pretensioonid transpordil tekkinud defektide suhtes peab ostja esitama vedajale, mitte müüjale. CFR on kasutatav ainult laevaveol.

CIF – hind, kindlustus ja prahiraha. Erineb CFR-klauslist ainult selle poolest, et lisaks veolepingule peab müüja sõlmima ka kindlustuslepingu ostja kasuks veo ajaks sihtsadamani. 

CPT – vedu makstud kuni… See on CFR-klausli täielik analoog, ainsa erinevusega, et ta on kasutatav kõigi veoviiside puhul.

CIP – vedu ja kindlustus makstud kuni… See on CIF-klausli analoog ja ta on rakendatav kõigi veoviiside puhul.

DAF – tarnitud piiril. Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui eelnevalt eksporttolli läbinud kaup on tehtud ostjale kättesaadavaks nimetatud kohas ja punktis piiril, kuid enne teise maa tollipiiri. DAF-klausli rakendamiseks peavad konkreetses punktis piiril olema ka vastavad tingimused (terminaal) kauba üleandmiseks müüjalt ostjale.

DES – tarnitud laevalt. Müüja on teinud kauba ostjale kättesaadavaks nimetatud sihtsadamas laeva pardal. Sinna maani on ostja kandnud kõiki kaubaga seonduvaid kulusid ja riski. Ostjal on otstarbekas taotleda müüjalt CIF-klausli asemel DES-klausli kasutamist, sest müüja kannab kogu vastutust kauba eest kuni sihtkohani. Samal ajal ei ole alust lepingu summat nimetamisväärselt tõsta. DES kehtib ainult laevaveol.

DEQ – tarnitud kailt. Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on teinud eelnevalt imporditolli läbinud kauba ostjale kättesaadavaks sihtsadamas kail. See on laevavedudel rakendatavatest tarneklauslitest kõige ostjakesksem, sest lisaks kõigi kulutuste ja kogu riski kandmisele peab müüja sooritama ka kõik tolliformaalsused.
Incoterms 2000 muudatus – impordi tolliformaalsused, on nüüd ostja kohustus.

DDU – tarnitud, toll tasumata. Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on teinud kauba ostjale kättesaadavaks nimetatud kohas ostja maal. Sinnamaani on müüja kandnud kogu kaubaga seonduvat riski ja kulutusi. Impordi tolliformaalsuste täitmine on ostja kohustus. 

DDP – tarnitud, toll tasutud. Klausel erineb eelmisest vaid selle poolest, et müüja peab täitma ka kõik tolliformaalsused tehingu täitmisel. Järelikult on selle klausli kasutamisel müügilepingu hind maksimaalne.